Verslag digitale ALV 2021

VERSLAG DIGITALE ALGEMENE LEDENVERGADERING APRIL 2021

De agenda voor de algemene ledenvergadering heeft op onze website gestaan in verband met de corona crisis.

De agenda en het verslag van de AVL op de website is door 79 leden bezocht. Dit is tien maal minder dan de vorige ledenvergadering, Aangenomen mag wel worden dat het vereiste quorum aanwezig is geweest. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen c q vragen  binnen gekomen over de notulen van de ledenvergadering van 2020 en dus mag worden aangenomen dat deze zijn goedgekeurd,.

Ook op de diverse jaarverslagen werd door de leden geen commentaar geleverd en het mag derhalve worden aangenomen dat ook deze verslagen zijn goedgekeurd.

Evenals vorig jaar is de website is wel bezocht door onze leden maar er hebben zich helaas wederom geen nieuwe kandidaten gemeld voor de bestuursfuncties van voorzitter, secretaris, penningmeester en PR en Sponsoring.

We gaan er dus van uit dat het huidige bestuur naar tevredenheid van de leden functioneert. We hebben echter hiermee geen  voltallig bestuur van 5 personen mee.

We gaan, zolang er geen aanvulling komt, verder met een Dagelijks Bestuur van 3 personen ( Voorzitter, Secretaris en Penningmeester) en een Technische Commissie die een raadgevende functie heeft.

FINANCIËLE ZAKEN

2020

Dit jaar is het ledental nagenoeg gelijk gebleven. Hierdoor hebben wij onze financiën op peil kunnen houden.  Alhoewel de sponsorinkomsten flink achteruit zijn gegaan, hebben wij 2020, mede door gebruik te maken van een corona-subisidie, toch nog positief kunnen afsluiten.

De grootste kostenpost blijft natuurlijk de baanhuur. De kosten voor energie waren aanzienlijk lager door het plaatsen van de zonnepanelen door De Heiberg.

De kosten voor competities zijn binnen de grenzen gebleven. Alleen de najaar competitie van de KNLTB kon deels doorgang vinden. De competitietraining kwam helaas te vervallen.

De dinsdag damesdubbel competitie (winter) is iets goedkoper uitgevallen dan vorig jaar. Door een iets hogere bijdrage van de deelnemers en door het teruggeven van een paar uur aan De Heiberg, kon deze competitie met een klein positief resultaat  worden afgesloten.

De Kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en deze akkoord bevonden (zie bijgaand verslag). Piet van Kruijsdijk zal na 2 jaar uit de Kascommissie gaan en voor hem zoeken wij een vervanger. Piet en Marian dank voor jullie werk.

Aangezien er geen op- of aanmerkingen zijn gekomen, wordt door de digitale vergadering décharge verleend aan het Bestuur.

2021 – Begroting

De begroting voor 2021 laat een groot verlies zien. De contributie-inkomsten zullen nagenoeg gelijk blijven. De sponsorbijdragen daarentegen zullen ook in 2021 aanzienlijk minder zijn (de bijdrage van De Heiberg à EURO 4500 vervalt). Maar de grootste kostenpost wordt de baanhuur. Kregen wij in voorgaande jaren nog kortingen op de baanhuur, deze is voor 2021 helemaal  verdwenen. Het tienjarig contract met de gemeente en De Heiberg is afgelopen. De Heiberg hoeft ons daardoor  geen korting meer te geven. De baanhuur gaat met ca. EURO 7.000 omhoog.

Helaas is het niet mogelijk om met De Heiberg een meerjarencontract af te sluiten (zij zijn hiertoe niet bereid), daarom zal er ieder jaar gekeken moeten worden naar de mogelijkheden.

Voorlopig kunnen wij deze grote kostenstijgingen opvangen met het door ons opgebouwde vermogen. Maar de vereniging zal op korte termijn een beslissing moeten nemen hoe verder te gaan. Wij zullen, zodra het weer mogelijk is, een fysieke vergadering moeten beleggen om te overleggen wat de leden voor de nabije toekomst willen.

Een ieder die de balans en verlies- en winstrekening 2020 en de begroting 2021 zelf wil inzien, verzoek ik om contact met de penningmeester op te nemen.

Wat de toekomst betreft: ondanks de onzekere tijden van nu, kunnen we, als we er met z’n allen de schouders onder zetten, nog jaren fijn tennissen bij TV de Hogt.”

Veldhoven, april 2021

Het bestuur.