Verslag Buitengewone Algemene Ledenvergadering 26-09-2016

Verslag Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Datum:            26 september 2016

Aanvang:        20.00 uur

Plaats:             De Heibergier

Aanwezig 67 leden

Afmeldingen: Theet Meurs, Yet Vosters en Edwin Giethoorn

Bram Hoogendorp heet alle aanwezigen welkom op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV).

 

Bram ligt toe dat er vanwege een teruglopend ledenaantal door het voormalige bestuur een onderzoek ingang is gezet om samenwerking met VLTC te onderzoeken en mogelijk tot samengaan in 2017.Met als doel: Zoveel mogelijk mensen aan het tennissen te houden! Zowel VLTC als TV de Hogt hadden hiervoor een commissie aangesteld die allerlei zaken heeft bekeken. In 2016 hebben we een aantal activiteiten gezamenlijk georganiseerd en is bekeken waar er knelpunten zijn. Tijdens de ALV in februari 2016 is er een onderzoeksteam opgericht voor behoud van de Hogt. “De Hogt zelfstandig”.

Beide werkgroepen zullen hun bevindingen uiteen zetten.

 1. De Hogt zelfstandig.

Presentatie en toelichting door Jan van Kimmenade.

 • Financien: Volgens hem is het ledenaantal van 200 een break-even point. (huidig ledenaantal is 295). Volgens hem kan het bestuur de contributie van €100 handhaven, mogelijk op termijn iets verhogen. Verder heeft deze werkgroep gesproken met sponsor van de Broek, deze wil de Hogt blijven sponsoren. Ook Rutger Smak Gregoor heeft toegezegd TV de Hogt te blijven ondersteunen.
 • Tennisfaciliteiten: We hebben het mooiste park van Veldhoven. En we kunnen altijd spelen. We worden bediend, de leden hoeven geen bardiensten te draaien. We hoeven zelf het park niet te onderhouden. Onze interne competities lopen goed en het open toernooi zat helemaal vol.
 • Bestuur en partners: De gedachtegang van de werkgroep “De Hogt zelfstandig” wordt ondersteund door het bestuur.
 • Mogelijke wijzigingen op termijn: Hij ziet de bardiensten bij de andere Veldhovense tennisverenigingen als verkapte contributie verhoging, als je geen bardiensten draait moet je daar € 40 extra voor betalen. Om extra geld te verkrijgen voorziet hij om andere activiteiten te organiseren, buiten het tennis om.

 

 1. Vragen van de leden aan team zelfstandig:
  • Ine van Schoonneveldt geeft aan dat Bram Hoogendorp en zij vrijdag jl een gesprek hebben gehad bij de gemeente met Roland Hulsbosch. De norm is 82 leden per baan. Wij huren nu 6 banen, maar mogen met een krimpend ledenaantal in de toekomst banen teruggeven. Zo kunnen we tot oktober 2020 financieel gezond blijven ook al moeten we iets interen op het eigen vermogen.
  • Piet van Gerwen: Hij geeft aan dat van de Broek niet onze hoofdsponsor is en betaald naar rato van ons ledenaantal. Piet hecht weinig waarde aan het woord van Rutger omdat we bij het onderzoek naar kantine in eigen beheer ook geen medewerking hebben gekregen op het laatste moment. En ja, we kunnen banen teruggeven aan de gemeente maar dat houdt dan in dat we ook niet meer altijd kunnen tennissen of we gaan op banen staan waar we niet voor betalen.
  • Piet van Kruijsdijk: Kunnen we met VLTC samenwerken tot 2020? Bijvoorbeeld met activiteiten?
  • Frank Jansbeke: Hebben we voldoende vrijwilligers binnen onze vereniging die activiteiten organiseren? A: Vorig jaar is er door het bestuur gekozen voor een andere structuur. 1 dagstoernooien hebben nu een eigen organisatie. Er zijn 38 vrijwilligers uitgenodigd voor het helpersfeest.
  • Frank van Hulst: Vraagt zich af of er gekeken is om ook na 2020 hier te kunnen tennissen? Hij ziet weinig onderbouwing voor de lange termijn. Nu kunnen we het wel uitzingen tot 2020, maar omdat hij hoopt nog lang te blijven tennissen, lijkt het hem een goed moment om nu over te stappen.

 

 1. Samenwerking VLTC – de Hogt, presentatie Tessa van Iersel:
  • Waarom samenwerken: Vanwege het teruglopend ledenaantal heeft het vorige bestuur goedkeuring aan de leden gevraagd voor een onderzoek voor samenwerking met VLTC. Vorig jaar zijn een aantal knelpunten bekeken, dit jaar hebben we een aantal activiteiten samen georganiseerd oa. het singeltoernooi, openingstoernooi, interne competities en de knltb teams zijn met leden van beide verenigingen aangevuld waar nodig. Alle leden kunnen op beide parken vrij tennissen. Het lijkt leuker om met een grote groep samen te integreren in een andere vereniging.
  • Komt er een nieuwe naam? Een naamswijziging is voor VLTC bespreekbaar. Dit moet door de ALV worden beslist. Dit zou een reguliere ALV kunnen zijn nadat de leden zijn samengevoegd. Dit om ervoor te zorgen dat zowel de huidige Hogt-leden als de huidige VLTC-leden hierin zeggenschap
  • Samengaan of fuseren met VLTC? Het advies van de werkgroep is geen juridische fusie. Maar een samengaan, wat betekent dat alle de Hogt-leden van harte welkom zijn om bij VLTC een lidmaatschap af te sluiten. Door dit als groep te doen bevordert dat de integratie en plezier. We kunnen en willen niemand dwingen. Net als bij een juridische fusie zijn leden vrij om te bepalen waar ze een tennislidmaatschap hebben.
  • KNLTB Competitie: Uitgangspunt is dat de huidige competitieteams ook speelzekerheid bieden na 1/1/17. De baanbeschikbaarheid op de vrijdagavondcompetitie is een uitdaging voor de andere dagen zal dit met huidige aantal teams geen problemen opleveren.
  • Tossen: Bij VLTC wordt er op: Maandagochtend getost door heren

Dinsdagmorgen door de dames, Woensdagochtend wordt er (nog) niet getost  Donderdagmorgen wordt er door zowel dames als heren getost (mix), Vrijdagochtend wordt er door heren getost. Ook wordt er de 1ste en 3de woensdagavond van de maand getost.

 • Contributie bij VLTC: In 2017 zullen contributiebedragen gelijk blijven: €105,-. Daarnaast geldt bij VLTC dat leden bardienstverplichting hebben (voor leden tot 75 jaar). Dit heeft als voordeel dat de prijzen laag blijven (bier a 1.30, koffie en cola à 0.80 bijvoorbeeld). Dit betekent dat er twee bardiensten per jaar moeten worden gedraaid. Er bestaat een mogelijkheid tot afkopen van deze verplichting (betaling van 40 euro). VLTC doet het aanbod om het eerste jaar bardienstverplichting te laten vervallen. Wel wordt er dan verwacht dat we kennis maken met het systeem door bijvoorbeeld een keer mee te draaien met een VLTC-lid. Een Hogt-lid dat bardienst wil draaien, mag dat uiteraard ook in 2017 al doen.
 • Financiën: Op dit moment staat de vereniging er nog goed voor. (Bij circa 300 leden quitte of kleine winst). Bij 250 leden zal er een te kort ontstaan van ruim  €5.000,- dit loopt op tot €10.000,- bij 200 leden. De subsidie van de gemeente loopt tot 2020 evenals de afspraken met betrekking tot het aantal banen dat we huren. Op het moment van schrijven is er nog geen duidelijkheid wat er na 2020 met de subsidie gaat gebeuren, deze zal naar verwachting vervallen. Bij een samengaan met VLTC zal het bestuur besluiten wat er met het over gebleven geld een kleine €30.000,- moet gebeuren.
 • Moment van samengaan: VLTC laat dit aan de Hogt over.
 • Tot slot “Het meest belangrijk is volgens mij dat alle leden van de Hogt meer dan welkom zijn om samen met de huidige VLTC leden een mooie vereniging te vormen, waar ruimte is voor alle initiatieven, met nadruk op al jarenlang bestaande initiatieven van de Hogt, die passen binnen een tennisvereniging,” aldus een VLTC lid van het onderzoeksteam.

 

 1. Vragen van de leden aan het team Samenwerking VLTC- De Hogt:

Piet van Kruijsdijk: Wat is de reden dat VLTC kiest voor geen juridische fusie? Hij voelt dat we dan een underdog positie innemen. Waarom geen juridische fusie om gelijkwaardig over te gaan? Hoe gaat VLTC om met verworven rechten Ereleden? Clubkampioenen, foto’s, alles gaat weg. A: VLTC staat open voor verworven rechten van de Hogt leden.

Henk van Dam: Wat gebeurt er met het kasgeld? Wat overblijft gaat dit naar de leden?

A: Een van de voorstellen is om het eerste jaar lidmaatschap te betalen hiervan.

Frank Jansbeke: Benoemd niet fuseren, samengaan tot één geheel met respect voor elkaars cultuur.

Marijke van Tuijl: Samenwerken is prima, maar samengaan niet. Kunnen we niet blijven samenwerken? A; Dit wordt besproken in beide besturen.

Hans Broeder: Kunnen we in 2017 samenwerken? Bv aanvulling competitieteams.

Henk van Dam: Juridisch gaan alle baten en lasten over naar nieuwe vereniging. Als onze vereniging wordt opgeheven moet het geld onder alle huidige leden worden verdeeld.

Frank Sanders: Als de Hogt stopt wordt hij waarschijnlijk lid van een andere tennisvereniging. Krijgt hij dan geen contributiegeld terug?

Jan van Kimmenade: Ziet mogelijkheden om gezamenlijk met alle 4 de tennisverenigingen in Veldhoven activiteiten te organiseren, bv 1 activiteit per jaar per vereniging. Dit zou in de FVT vergadering besproken kunnen worden. A: Bram neemt dit mee.

 

 1. Vragen van de leden aan het bestuur: Er zijn geen vragen.

 

 1. Stemming: Er zal gestemd worden of we ja / of nee in 2017 samengaan met VLTC.

 

 1. Tellen van de stemmen: Onder het genot van een drankje voor de leden, telt het bestuur de stemmen.

 

 1. Uitslag: Er zijn 67 stemmen uitgebracht in de zaal en 20 via de penningmeester.

De uitslag van de stemming is dat 14% voor samengaan is, en 86% wil als de Hogt verder.

 

 1. Sluiting: De vergadering wordt om 21.20 uur gesloten. Het bestuur gaat in overleg met het bestuur van VLTC en met de andere Veldhovense tennisverenigingen om te kijken hoe we verder kunnen samenwerken.