Notulen ALV 2015

Notulen Jaarvergadering 23-02-2015

 

 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij geeft aan dat het quorum bereikt is, zodat tot een eventuele rechtsgeldige stemming kan worden overgegaan.
  Er wordt  1 minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan Jos van Kemenade, Marijke van den Dungen , Betsie Keeris  en Lia Nollen die ons ontvallen zijn.
  Er zijn 60 personen aanwezig.
 2. Ingekomen Stukken en Mededelingen.
  De secretaris maakt melding van de afwezigen die zich schriftelijk dan wel mondeling bij hem hebben afgemeld: Anne Bekkers, Marion en Peter Blaney Davidson, Jan Cuppen, Hennie Dekkers, Aad Faasen,  Anne Marie en Aldo van Hooff, Wilma van Hout, Monique Hovens, Frank en Marlie Jansbeke, Jose Klaassen,  Jan de Kleijn, Hera van de Laar, Heinke Lehman, Marian van Moorsel,  Bart Nijssen, Maria Peters,  Hansjörg Sandmeier, Monique Sandmeier (komt iets later), Oswald Verbeij en Frank Verspaandonk.

Er is een ingezonden brief van Jan Cuppen, die later besproken zal worden.

Er zijn geen officiële voorstellen door de leden  ingediend bij het bestuur.
Er zijn ook geen tegenkandidaten voor de herkiesbare bestuursleden.

 1. De notulen van de jaarvergadering 2014 worden goedgekeurd.

N.a.v. punt 8: Bespeelbaarheid van de GPP banen en de afspraak met de Heiberg gemaakt,  dat als er ergens bij de Veldhovense tennisverenigingen wel getennist wordt, er dan ook bij ons getennist moet kunnen worden. Zo niet, dan komt er een streepje te staan. Bij 3 streepjes betaalt de Heiberg een boete van €2500,-.  Het eerste winterseizoen is er weinig verlet geweest en is het bestuur hier met coulance omgegaan. Dit winterseizoen hebben we verschillende data niet kunnen tennissen. De rekening zal worden verstuurd.

 1. Het jaarverslag van het bestuur wordt goedgekeurd.
 2. De jaarverslagen van de diverse commissies worden
 3. Bespreking exploitatieoverzicht.
  Charles bespreekt de cijfers. Er zijn geen vragen over het cijfermateriaal van afgelopen jaar.
  Op dit moment zijn we financieel gezond. Maar voor de nabije toekomst toont de ontwikkeling van het ledenaantal een zorgelijk plaatje. Op dit moment zijn er 339 leden.
 4. De kascontrolecommissie heeft de boekhouding in orde bevonden. Zij geven de penningmeester een compliment, het ziet er perfect uit. De penningmeester en daarmee ook het bestuur wordt decharge verleend.   Dionne Jorissen treedt af als kascontrole lid. Ruud Leenen  wordt 2e Frank van Hulst wordt benoemd tot nieuw lid voor de kascontrole. Dionne Jorissen geeft aan dat zij plaatsvervangend  lid wil zijn, dat bij ontstentenis van één van de commissieleden diens plaats zal innemen.
 5. Toekomst van de Hogt.
  Frank benoemt de speerpunten uit het beleidsplan 2011 – 2016. Veel van deze piketpaaltjes zijn uitgevoerd. Er is veel werk ingestoken door het bestuur. We slagen er echter niet in om deze vereniging tot een hoger ledenaantal te brengen.  De realiteit is dat de belangstelling voor tennis landelijk sterk terugloopt. Het bestuur stelt zich de vraag of we zelfstandig als vereniging verder kunnen, of een alternatieve weg moeten inslaan: Samen gaan met VLTC. Deze beslissing kan het bestuur niet nemen. Daarom zijn er eerder 2 discussiesessies gehouden met geselecteerde  De resultaten  hiervan worden  besproken. Centrale doel is: Hoe houden we de mensen aan het tennissen? Na de sessies die ook bij VLTC gehouden zijn bleek er een bodem  te zijn voor een eventueel voortgangsonderzoek.

Opmerkingen/vragen van de leden:

Huub Nihot is van mening dat je niet kunt oordelen over de cultuur van een andere vereniging als je daar nauwelijks ooit bent geweest. (Dit was een vraag bij de sessies).

Lisette Erkamps: Is onze urgentie groter dan bij VLTC? Bij Tv De Hogt is deze wel wat groter.

Hans Broeder: Hoe moeten we kijken naar het tijdspad. Wanneer is er meer zicht op?

Het onderzoek van de gezamenlijke projectgroep zal zeker 4 – 6 maanden in beslag nemen.

Yvo van der Heijden: Heeft de Algemene Leden Vergadering van VLTC al plaats gevonden?

Nee,  die vindt plaats in maart.

Harrie Jansen:   Hebben wij nog een contract met de gemeente? En voor hoe lang?    

De gemeente heeft een contract bij sportcomplex de Heiberg. Het huidige contract is 2 jaar geleden afgesloten voor 8 jaar, dus tot 2020 of 2021.

Lien Carli: Hoe veel banen huren we nu?

Wij tennissen nu op 8 banen, 7 van de gemeente en 1 gesponsord door de Heiberg, we gaan in 2015 voor 5 banen van de gemeente en mogelijk 1 gesponsord door de Heiberg.

Jan van Diessen: Moeten we de stemming niet houden in 2016 in plaats van nu? Zeker als we bij de gemeente maar 5 banen dienen af te nemen. Nee, de onzekerheid in de toekomst is te groot.

Er volgt een stemming over de vraag of we zelfstandig als kleinere vereniging willen  doorgaan of dat we een onderzoek starten naar een eventueel samengaan.

43 personen zijn van mening dat de samenwerking met VLTC moet worden onderzocht.

14 personen stemmen tegen. De rest onthoudt zich van stemming.

 1. Begroting 2015.

De begroting voor 2015 is niet sluitend. Er is een voorstel ingediend bij de gemeente om in 2015 5 banen te huren. Dit vanwege een tekort  in de begroting vanwege het teruglopen van het ledenaantal en daardoor verminderen de contributie opbrengsten.

Helma Jacobs: Waarom worden de banen elk jaar duurder? Door indexatie.

 1. Samenstelling bestuur.

Frank bedankt  de commissieleden die gestopt zijn.  Zij, die aanwezig zijn, ontvangen een presentje. De activiteiten commissie: Diana Kox , Frank van de Broek, Monique Sandmeier,  Yet Vosters,  Ties van Kemenade, Jan Riezebos.

De Jeugdcommissie: Marleen Faasen en Hans Broeder.
Zij, die (helaas) verhinderd waren, worden verzocht het presentje op te halen bij de secretaris.  De Open Toernooi commissie: Niki  Bijnen, Geert Paulus, Chris Cornelis, Monique van Gerwen, Rinske van Gerwen, Michel Jansen, Dennis de Waal (heeft het presentje ontvangen).

Voor het Open Toernooi gaat Huub Nihot de kar trekken.

Het aftreden van de bestuursleden:

Rian Schwarzenegger, voorzitter van de Activiteiten commissie.

Piet van Kruijsdijk, secretaris en Charles Caers, penningmeester. Frank spreekt grote dank uit naar deze bestuursleden voor het zeer prettig en kundig samenwerken.  Bernadette Rijkers wordt voorgedragen als nieuwe secretaris. Ine van Schoonneveldt wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester. Beide functionarissen worden benoemd.

Frank had zelf vorig jaar te kennen gegeven dat hij ook dit jaar zou aftreden, maar vanwege de keuze  van de leden om samenwerken met VLTC te onderzoeken, blijft Frank voorzitter tot hierover meer duidelijk is. Bram Hoogendorp zou anders zijn plaats in nemen. Bram gaat de

de Hogt vertegenwoordigen  in een  commissie die de  samenwerking met VLTC  gaat onderzoeken.

Takenzuil:

Frank legt uit dat er besloten is om met een 5 koppig  bestuur verder te gaan. (De jeugdcommissie  is ontbonden  en ook de Activiteitencommissie gaat vervallen).

Alle tennisactiviteiten en overige openstaande werkzaamheden zijn teruggebracht tot kleine op zich zelf staande overzichtelijke taken,  te vinden op de Takenzuil.  Deze taken zijn ondergebracht bij  een bestuurslid die de verantwoordelijke personen gaat aansturen.

Waar geen naam achter staat zijn de taken nog vacant. De voorzitter doet een dringend beroep op de leden om de Takenzuil te bekijken en je in te schrijven voor één of meerdere taken.

 1. Rondvraag:
  Ria van Houten: Is bekend wat de gemiddelde leeftijd is bij VLTC? Frank denkt dat de gemiddelde leeftijd ongeveer gelijk ligt met de Hogt.

Ingezonden brief van Jan Cuppen: Piet licht toe. Jan is voorstander om de Hogt leden te verspreiden  over de Veldhovense tennisverenigingen De leden kunnen daarbij een eigen keuze maken. Het vermogen zou dan verdeeld kunnen worden. Dit zou een soort bruidsschat voor de nieuwe vereniging kunnen zijn of gebruikt kunnen worden voor contributievrijstelling in het 1e jaar.

Jan van Diessen:  Stel dat we gaan fuseren, wat doet Sportivity dan met de buitenbanen? Is niet bekend bij de voorzitter.

Joan Faasen: Is het mogelijk dat de uitstraling van het complex wordt opgepimpt met name terras tafels en stoelen en het boeiboord wat helemaal vuil is. Frank speelt deze vraag door aan de Heiberg.

André Lelie: Deze ronde van de outdoor wintercompetitie is niet of nauwelijks gespeeld vanwege de bespeelbaarheid van de buitenbanen. Voorstel  is om deze ronde te laten vervallen.  Tiny gaat akkoord. Als men de partij wel speelt hoeft de uitslag deze ronde niet te worden  genoteerd.

Elma van Kol:  Is het dan niet handig dat de maandagavond als restrictie geldt voor de singel maand maart?  2 personen spreken samen af. Als de outdoor competitie weer aan de gang is zullen er niet of nauwelijks vrije banen zijn op maandagavond.

Joan Faasen: Moet er voor de singlecompetitie worden ingehangen? Ja.

Frank van de Broek: Kan er iemand achter de bar staan op maandagavond? In het verleden deed Anita elk (wissel) uur de bestelling opnemen en brengen. Haar opvolgers doen dit (nog)

niet.

 

Onder dankzegging sluit de voorzitter de vergadering om 21.50

 

Piet van Kruijsdijk                                                          Bernadette Rijkers

Oud Secretaris.                                                                              Secretaris