Notulen jaarvergadering 2018

Verslag algemene ledenvergadering TV de Hogt d.d. 26-02-2018

Opening en vaststellen quorum.

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Hij geeft aan dat het quorum is bereikt, zodat tot een eventuele rechtsgeldige stemming kan worden overgegaan. Er zijn 31 personen aanwezig.

Ingekomen stukken en mededelingen.

De volgende personen hebben zich afgemeld: Edwin Giethoorn, Piet van Kruijsdijk, Dianne v.d.Velden, Paula v.d.Sande, Maria van Kasteren, Mia van Gerwen, Maria Peters, Hera v.d. Laar, Ria van Houten, Cor de Lepper.

Er is een brief van Piet van Kruijsdijk binnen gekomen met enkele vragen betreffende de veranderingen van het complex.

Bespreking en goedkeuring notulen AVL 2017

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Het jaarverslag van het bestuur/secretariaat 2017 wordt goedgekeurd.

De jaarverslagen van de diverse commissies 2017 worden goedgekeurd.

Bespreking exploitatieoverzicht 2017

Ine licht de cijfers toe. In 2017 geen grote investeringen. Er is een extra voorziening in verband met de aanpassing van het totale park. Er is een terugloop in het aantal leden naar 230. De opbrengsten zijn iets hoger dan begroot. Het open toernooi is kostendekkend geweest. De afspraak met de gemeente Veldhoven met betrekking tot de baanhuur is door de Heiberg overgenomen.

Verslag kascontrole commissie.

De kascommissie (Helma Jacobs en Jan van Kimmenade) verklaren dat alle stukken en bescheiden betrekking hebbende op de exploitatie rekening 2017 en de balans per 31 december 2017 te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij verzoeken de vergadering om decharge verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari tot en met 31 december 2017. Aldus geschiedt.

De samenstelling van de nieuwe kascommissie is als volgt: Jan van Kimmenade (2e jaars) en Marijke van Tuijl.

Samenstelling bestuur en commissies.

Het dagelijks bestuur is aftredend, de voorzitter en penningsmeester zijn herkiesbaar en worden derhalve weer benoemd. De secretaris stelt zich niet meer herkiesbaar en het bestuur stelt ondergetekende voor als aantredend secretaris. De voorzitter geeft te kennen dat hij eind 2018 zal aftreden . Geen wijzigingen in de commissie sponsoring. Tiny Dekkers heeft te kennen gegeven zijn functie (voorzitter TC commissie) te willen neerleggen. Er is dus een vacature. Er wordt een dringende oproep gedaan om deze vacature op te vullen. Aan deze oproep wordt gehoor gegeven door Ruud Leenen. Hij wordt gekozen als voorzitter TC.

De voorzitter reikt een een bos bloemen en de beker uit aan Bernadette en Tiny en bedankt hen zeer voor de inspanningen die zij hebben geleverd.

Tevens zijn er nog vacatures in de sponsor commissie. Peter licht toe wat deze functie inhoudt. Vooral het benaderen van bedrijven e.d. voor sponsoring. Aan het eind van de vergadering licht Peter tevens toe wat de sponsoring door de RABO bank (clubkas campagne) inhoudt.

Bespreking en goedkeuring begroting.

Ine licht de begroting toe. De kosten zullen naar verwachting niet noemenswaardig stijgen t.o.v. 2017. Aan de tossers wordt een “tennis-fit”programma aangeboden. Dit zal de kosten van de overige activiteiten verhogen.. Er is nog een vraag over de energiekosten. Ine legt uit dat deze kosten al eerder waren begroot. Per saldo laat de penningmeester een begroting zien met een klein positief saldo van 700 euro. De begroting wordt goedgekeurd.

Stand van zaken van plannen van de Heiberg m.b.t. tot onze vereniging.

De voorzitter legt uit hoe het park er uit gaat zien. Er is een nieuwe nummering van de banen . Het is zo dat TV de Hogt onder dezelfde condities huurt als voorheen. De punten die Piet van Kruijsdijk heeft ingebracht worden hiermee tevens behandeld. Vanuit de vergadering volgen hierop geen verdere vragen of opmerkingen.

Op 24 maart kunnen de pasjes worden afgehaald tussen 15.00 en 18.00 uur. Tevens zal dan per gezin een 10 rittenkaart voor het speellandschap worden uitgereikt .

Rondvraag.

Er komt een vraag over het tossen. Ine licht dit toe als volgt: voor het tossen in de ochtenden zijn de banen 1, 2 en 3 beschikbaar, Op baan 4 kan dan vrij worden getennist. Indien baan 5 niet is verhuurd kan deze ook worden gebruikt voor het tossen. De partijen duren 45 minuten (door toss managers kan hiervan worden afgeweken)

Op woensdagavond zijn baan 1en 2 beschikbaar (banen 3 en 4 voor vrij tennissen. Indien baan 5 niet is verhuurd kan deze worden gebruikt voor vrij tennissen.

De vrij tennissers moeten afhangen. Als men na 45 minuten verder wil tennissen dan moeten alle spelers opnieuw afhangen op een baan die dan vrij is.

Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor de aandacht en bedankt nogmaals Bernadette en Tiny voor hun inspanningen voor de vereniging.

Veldhoven, 27 februari 2018.

Riekie Rockx