Notulen ALV 2020

VERSLAG DIGITALE ALGEMENE LEDENVERGADERING MAART 2020

De agenda voor de algemene ledenvergadering heeft op onze website gestaan in verband met de corona crisis.

Aangezien de agenda en het verslag van de AVL op de website door 89 leden is bezocht mag worden aangenomen dat het vereiste quorum aanwezig is geweest.

Aangenomen mag worden dat de notulen van de algemene ledenvergadering van 2019 goedgekeurd zijn aangezien er geen vragen of opmerkingen van de leden zijn geweest. De notulen worden derhalve goedgekeurd.

De website is wel bezocht door onze leden maar er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld voor de bestuursfuncties van voorzitter, secretaris, penningmeester en PR en Sponsoring zodat we er van uit kunnen gaan dat dit bestuur naar tevredenheid van onze leden functioneert. Echter hiermee hebben we geen voltallig bestuur van 5 personen meer en gaan we ,zolang er geen aanvulling komt ,verder met een Dagelijks Bestuur van 3 personen ( Voorzitter, Secretaris en Penningmeester) en een Technische Commissie die een raadgevende functie heeft.

FINANCIËLE ZAKEN

2019

Het jaar 2019 hebben we met een klein positief resultaat kunnen afsluiten.

Er waren veel opzeggingen en de sponsorinkomsten waren ook lager. En er is geen open toernooi meer. Allemaal zaken die van grote invloed zijn op onze inkomsten.

De kosten bleven binnen de perken. Er waren geen onverwachte posten die een grote invloed op het resultaat hadden.

De Kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en deze akkoord bevonden. Hierop is door de leden geen commentaar gegeven en daarmee hebben zij het bestuur décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari tot en met 31 december 2019.

Er moet nog wel een nieuw lid voor de kascommissie voor 2020 worden benoemd. De termijn van Marijke van Tuijl is in 2019 afgelopen. Piet van Kruijsdijk dient nog een jaar zitting te hebben in de kascommissie

2020 – Begroting

De begroting voor 2020 laat een klein verlies zien. Alle inkomsten zullen wat teruglopen. Aan de uitgavenkant zullen we iets voorzichtiger moeten zijn.

Doordat ook hierop vanuit de leden geen reactie is gekomen, is de begroting goedgekeurd.

Hierbij dank ik iedereen voor het in ons gestelde vertrouwen.

Vooruitblik TV de Hogt 2020 van de TC:

Binnen de Technische Commissie van Tv de Hogt zijn op woensdag 12 februari 2020 de volgende afspraken gemaakt :

Op zondag 29 maart 2020 zou het openingstoernooi plaats vinden op het park. Echter er is besloten om deze activiteit af te lasten in verband met de richtlijnen die er zijn uitgegaan met betrekking tot het Coronavirus.

( Activiteit zou Anne Bekkers op zich nemen )

Outdoor competitie zou starten maandagavond 30 maart 2020. Ook dit is uiteraard uitgesteld. ( Activiteit is bij Tiny Dekkers )

Toernooien Tv de Hogt alleen voor leden

Verder afgesproken dat we dit jaar wederom organiseren:

1 Buitentoernooi organiseren in juni/juli 2020 met barbecue

1 Binnentoernooi in het najaar

( Activiteit is bij Ruud Leenen )

Het 50+ toernooi wordt niet meer georganiseerd

Wat de toekomst betreft: ondanks de onzekere tijden van nu, kunnen we, als we er met z’n allen de schouders onder zetten, nog jaren fijn tennissen bij TV de Hogt.”

Veldhoven, 30 maart 2020

Het bestuur.