Notulen ALV 2019

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 25 FEBRUARI 2019

Opening en vaststellen quorum
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij geeft aan dat het quorum is bereikt, zodat tot een eventuele rechtsgeldige stemming kan worden overgegaan. Er zijn 32 leden aanwezig.

Ingekomen berichten door de secretaris
Buiten de afmeldingen voor deze ledenvergadering van Hera van de Laar, Frank van de Broek, Ria van Houten, Mia van Gerwen en Maria Peters, zijn er geen berichten.

Bespreking en goedkeuring notulen ALV 2018
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld en goedgekeurd.

Bespreking en vaststellen jaarverslag bestuur/secretariaat 2018
Het jaarverslag van bestuur/secretariaat wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld en goedgekeurd.

Bespreking en vaststellen jaarverslagen commissies 2018
De jaarverslagen van de commissies worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld en goedgekeurd.

Bespreking exploitatieoverzicht 2018
Ine (penningmeester) licht de cijfers toe.
De opbrengsten zijn lager dan begroot. Door verder teruglopen van het aantal leden was de contributie opbrengst lager. Aan de kostenkant zien we posten die lager uitvallen dan de begroting. Dus ook dit jaar kunnen we positief afsluiten. Er is wat extra uitgegeven voor de competitie training en het tennis-fit gebeuren. We zijn nog een financieel gezonde vereniging. De belangrijkste zaken uit de balans en de verlies- en winstrekening zijn: er zijn in dit verenigingsjaar geen nieuwe investeringen gedaan. De voorzieningen zijn iets lager dan vorig jaar. De kortlopende schulden zijn ongeveer gelijk gebleven.

Verslag kascommissie
Jan van Kimmenade deelt namens de kascommissie mee dat alle stukken en bescheiden betrekking hebbend op de exploitatie rekening van 2018 en de balans per 31 december 2018 door hen zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. Tevens complimenten voor de werkzaamheden van Ine. De kascommissie verzoekt de vergadering om decharge te verleden voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2018. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Verkiezing nieuwe kascontrole commissie
De nieuwe kascommissie wordt gekozen en bestaat uit de volgende personen: Marijke van Tuijl en Piet van Kruijsdijk. In eerste instantie had Harry Jansen zich beschikbaar gesteld (zie verklaring onder punt 8 samenstelling bestuur).

Samenstelling bestuur
Bram Hoogendorp treedt af en stelt zich niet herkiesbaar.
Er wordt een beroep op de leden gedaan om zich te melden voor een bestuursfunctie. Het blijft angstvallig stil. Er meldt zich niemand voor de vacature van voorzitter. Tenslotte wordt een beroep op Peter van Kol gedaan om in deze vacature te voorzien. Hij gaat akkoord en de vergadering stemt hiermee in.
Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen: Peter van Kol (voorzitter), Ine van Schoonneveldt (penningmeester) en Riekie Rockx (secretaris), Ruud Leenen TC commissie. Harry Jansen verklaart wel zitting te willen nemen in de sponsorcommissie.

Bespreking en goedkeuring begroting
Er is voor het verenigingsjaar 2019 een sluitende begroting. De opbrengsten zullen minder zijn door het verder teruglopen van het aantal leden. Ook de sponsoring zal iets lager uitvallen. Daar staat tegenover dat ook aan de kostenkant een vermindering te zien is.
Dan volgt er een discussie over wat er na 2020 gaat gebeuren. Dit is nog steeds niet bekend. In ieder geval zijn 2019 en 2020 veilig gesteld. In de volgende algemene ledenvergadering zal moeten beslist worden hoe verder.
Tevens licht Peter de RABO clubkas campagne nog toe.
De begroting wordt vervolgens goedgekeurd.

Rondvraag
Anne Bekkers deelt mee dat in ieder geval de captains van de competitie teams de KNLBT app moeten downloaden. De speelsterkte wordt niet meer op de pasjes vermeld en zullen 2 jaar geldig zijn. Ine deelt mee dat de pasjes op 29 maart 2019 kunnen worden afgehaald van 19.00 tot 21.00 uur,
Yet Vosters vraagt of de kantine open is tijdens de competitietijden. Het antwoord is ja.
Rian Schwarzenegger vraagt of de buitenbanen blijven bestaan. Voor zover het bestuur dit weet is dit zeker het geval.
Piet van Kruijsdijk vraagt wanneer de banen worden geopend. Antwoord: eind maart begin april 2019.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor de aanwezigheid.

Veldhoven, 28 februari 2019
Riekie Rockx secretaris