Notulen ALV 20-0-2021

Notulen Bijzondere  Algemene Ledenvergadering TV de Hogt d.d. 20.09.2021

 1. Opening.
  De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij is verheugd over de grote opkomst. Vervolgens schetst hij in het kort de geschiedenis van de vereniging.

 2. Vaststellen quorum
  Het quorum is bereikt, zodat tot een rechtsgeldige stemming kan worden overgegaan. Er zijn 57 leden aanwezig, inclusief bestuursleden.

 3. Ingekomen stukken (uitslag leden enquête).
  De uitslag van de enquête welke al in de bijlagen bij de agenda is vermeld wordt nog kort besproken. Er zijn hieromtrent geen vragen.

 4. Uitleg bestuur al dan niet opheffen van de vereniging.
  Door Ine (penningmeester) wordt een duidelijke en uitgebreide toelichting geven wat de financiële consequenties zijn bij het voortbestaan van de vereniging. Het wordt duidelijk dat de vereniging dit niet meer zal kunnen opbrengen. Bovendien bestaat niet de mogelijkheid om een meerjarig contract af te sluiten. Indien we besluiten om toch voor het jaar 2022 een contract aangaan zal dit betekenen dat we in 2023 voor hetzelfde dilemma zullen staan en we dan alsnog de vereniging moeten opheffen. Dit is natuurlijk ook een belangrijke motivatie om nu niet verder te gaan met de vereniging.

5.Stemming voortbestaan vereniging.
Vervolgens worden de stembiljetten uitgereikt en weer ingenomen en volgt de uitslag van de stemming. De uitslag is als volgt: 72 voor opheffen van de vereniging (dit inclusief de stemming welke via de email is gedaan) en 8 voor het afsluiten van de contract voor het jaar 2022 (dit inclusief de stemming via de email). Er is 1 onthouding van stemming.

Daarmee is de beslissing gevallen tot het opheffen van TV de Hogt per 31 december 2021.

 1. Slotwoord en sluiting vergadering.
  De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar inbreng. Tevens deelt hij mede dat van de vervolgstappen welke nu worden ondernomen door hem een verslag zal worden gemaakt en aan de leden zal worden gecommuniceerd.

Veldhoven, 21 september 2021

R.Rockx , secretaris.