Inschrijfformulier

  Naam (verplicht)

  Voorletters (verplicht)

  Roepnaam

  Geboortedatum dd/mm/jjjj (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Postcode + Woonplaats (verplicht)

  Telefoon nummer (mobiel) (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Heeft u de tennissport al eerder beoefend (verplicht)

  Bent u: Beginner / Geoefend of gevorderd (verplicht)

  Bent u lid van een andere tennisvereniging (verplicht)

  Als u lid bent van een andere tennisvereniging vul dan hier de naam in. (als u de vorige vraag met ja hebt ingevoerd verplicht)

  Vermeld hier het K.N.L.T.B. nummer van de vereniging in waar u lid van bent. (als u de vorige vraag hebt beantwoord verplicht)

  Als u persoonlijk lid bent van de K.N.L.T.B. vermeld dan hier uw nummer (verplicht)

  Heeft u reeds eerder competitie gespeeld? (verplicht)

  Zo ja, welke klasse in het laatste jaar?

  Sterkte aanduiding K.N.L.T.B. 3/4/5/6/7/8/9 (indien u een tennispas bezit) (9 is voor beginners)

  Ik machtig tv de hogt en vul het machtigings formulier in.

  Als u geen machtigings formulier invult brengen wij € 5,= per jaar administratiekosten in rekening.

  Voor onze administratie hebben wij een pasfoto nodig die u hier kunt uploaden


  “Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 (zie machtigingsformulier).”
  Tegelijk met het aanvraagformulier dient een recente pasfoto te worden meegestuurd voor het tennispasje.
  Ondergetekende verklaart:
  – De regels, vermeld in de Statuten en Huishoudelijk Reglement, in acht te zullen nemen.
  – Geen schulden aan andere tennis- of sportverenigingen te hebben.
  – Er van kennis te nemen dat het te verkrijgen lidmaatschap wordt aangegaan voor een verenigingsjaar (van 1-1 t/m 31-12) en daarna automatisch wordt verlengd, tenzij het lidmaatschap vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie wordt opgezegd en daarvan een bevestiging is ontvangen.
  – Contributie voor Senioren € 100,- per/jaar
  – Contributie voor Junioren € 60,- per/jaar