Categoriearchief: Nieuws

afscheidsmiddag/avond

Beste leden van TV de Hogt,  

In verband met de nieuwe Coronamaatregelen voor de komende drie weken,
kan de afscheidsmiddag/avond niet doorgaan op zaterdag 27 november 2021.
We kijken over drie weken of we een nieuwe datum kunnen vaststellen.

Bestuur TV de Hogt. 

EINDE LIDMAATSCHAP TV de HOGT

EINDE LIDMAATSCHAP TV de HOGT

Aan het einde van het jaar (per 31-12-2021) zullen wij voor alle huidige spelende en niet-spelende leden van TV de Hogt de opzegging van het lidmaatschap automatisch verzorgen.

Niemand hoeft zich dus af te melden.
Alle opzeggingen, die tot nu toe binnen zijn gekomen en nog binnen komen, worden niet meer bevestigd.

Ledenadministratie

Notulen ALV 20-0-2021

Beste leden van TV De Hogt,

Zoals aangegeven tijdens de ALV van 20 september j.l. ontvangen jullie hierbij de informatie die betrekking heeft op het huren van een vaste buitenbaan (1 of 2) gedurende het zomerseizoen 2022.

 1. Periode: 4 april 2022 t/m 30 oktober 2022 (30 weken)
 2. Kosten: € 240,00 per baan ofwel € 60,00 per persoon bij een tennisgroep van 4 personen

 3. Indien het weer het toelaat en de conditie van de banen goed is kan er mogelijk langer getennist worden. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
 4. De kleedlokalen blijven beschikbaar gedurende het seizoen.
 5. De prijs voor het huren van een lossen baan, mits beschikbaar, bedraagt € 15,00 per baan per uur.

Bij interesse voor het huren van een of meerdere vaste banen voor bovengenoemde periode kun je een e-mail sturen voor 1 november naar info@deheiberg.nl. Vermeld daarbij duidelijk een 1e voorkeur en een 2e voorkeur van een gewenste dag en tijdstip.

In de loop van november  ontvangt u van ons bericht.

Vragen? Stuur een e-mail naar info@deheiberg.nl.Notulen Bijzondere  Algemene Ledenvergadering TV de Hogt d.d. 20.09.2021

 1. Opening.
  De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij is verheugd over de grote opkomst. Vervolgens schetst hij in het kort de geschiedenis van de vereniging.

 2. Vaststellen quorum
  Het quorum is bereikt, zodat tot een rechtsgeldige stemming kan worden overgegaan. Er zijn 57 leden aanwezig, inclusief bestuursleden.

 3. Ingekomen stukken (uitslag leden enquête).
  De uitslag van de enquête welke al in de bijlagen bij de agenda is vermeld wordt nog kort besproken. Er zijn hieromtrent geen vragen.

 4. Uitleg bestuur al dan niet opheffen van de vereniging.
  Door Ine (penningmeester) wordt een duidelijke en uitgebreide toelichting geven wat de financiële consequenties zijn bij het voortbestaan van de vereniging. Het wordt duidelijk dat de vereniging dit niet meer zal kunnen opbrengen. Bovendien bestaat niet de mogelijkheid om een meerjarig contract af te sluiten. Indien we besluiten om toch voor het jaar 2022 een contract aangaan zal dit betekenen dat we in 2023 voor hetzelfde dilemma zullen staan en we dan alsnog de vereniging moeten opheffen. Dit is natuurlijk ook een belangrijke motivatie om nu niet verder te gaan met de vereniging.

5.Stemming voortbestaan vereniging.
Vervolgens worden de stembiljetten uitgereikt en weer ingenomen en volgt de uitslag van de stemming. De uitslag is als volgt: 72 voor opheffen van de vereniging (dit inclusief de stemming welke via de email is gedaan) en 8 voor het afsluiten van de contract voor het jaar 2022 (dit inclusief de stemming via de email). Er is 1 onthouding van stemming.

Daarmee is de beslissing gevallen tot het opheffen van TV de Hogt per 31 december 2021.

 1. Slotwoord en sluiting vergadering.
  De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar inbreng. Tevens deelt hij mede dat van de vervolgstappen welke nu worden ondernomen door hem een verslag zal worden gemaakt en aan de leden zal worden gecommuniceerd.

Veldhoven, 21 september 2021

R.Rockx , secretaris.

 

BIJZONDERE ALV 20-09-2021

UITNODIGING BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING

 Hierbij nodigen wij alle leden uit voor een Bijzondere Algemene Ledenvergadering op maandag 20 september 2021, aanvang 20:00 uur, in een van de ruimtes van Sportcomplex De Heiberg.

Bij deze nogmaals het verzoek om u op te geven
als u bij de Algemene Ledenvergadering op 20 september a.s. aanwezig zult zijn.
Aan de hand van het verwachte aantal aanwezigen kunnen wij dan beslissen in welke van de ruimtes van De Heiberg wij jullie kunnen begroeten.
U kunt u opgeven via het volgende email adres: secretariaat@tvdehogt.nl

Het wordt een cruciale vergadering over het wel of niet voortbestaan van onze vereniging. Alle leden worden dan ook verzocht om aanwezig te zijn, zodat iedereen kan mee beslissen over het lot van TV de Hogt.

In verband met de beperkingen van Covid-19 verzoeken wij jullie om na de ontvangst van de definitieve agenda, aan te geven of je hierbij aanwezig zult zijn. Aan de hand van het verwachte aantal aanwezigen kunnen wij dan beslissen in welke van de ruimtes van De Heiberg wij jullie kunnen begroeten.

MOGELIJKHEDEN OM TOCH TE BLIJVEN TENNISSEN 
Allereerst hieronder de uitslag van onze enquête inzake de eerste reactie van onze leden:

Er hebben 96 leden gereageerd (56% van het totaal aantal leden):

Punt 1: Een contract voor 2 banen voor 2022

. Ik blijf bij De Hogt                                 47            49%

. Naar andere vereniging                       45            47%

. Stop met tennissen                                 4              4%

Punt 2: Geen contract sluiten

. Naar andere vereniging                       84            87%

. Stop met tennissen                               12           12,5%

Conclusie: Punt 1: Bijna de helft van onze leden, die op de enquête hebben gereageerd, wil liever bij De Hogt blijven. Van de andere helft gaat het grootste deel toch naar een andere vereniging of stopt met tennissen. In het gunstigste geval blijven er dus ongeveer 80 tot 87 leden over.

Conclusie: Punt 2: Bijna alle leden gaan op zoek naar een andere vereniging of hebben die al gevonden. Helaas gaan er dan toch wel een 10-tal leden stoppen met tennissen.

Welke mogelijkheden zijn er om toch te blijven tennissen bij het opheffen van onze vereniging:

 1. Individueel een baan huren bij De Heiberg. Probleem is hier wel, dat we niet kunnen aangeven voor hoeveel jaar dit is. De Heiberg heeft nog altijd plannen om de ruimte van de 2 banen op een andere manier in te vullen, die beter past bij het speeltuingebeuren.

2. Naar een andere vereniging. Wij hebben informatie ingewonnen bij de Veldhovense tennisclubs (zie ook onze mail van 5 augustus jl.):

a. Metzpoint: geeft aan niets voor ons te kunnen doen. Zij hebben nu ongeveer 100 personen op de wachtlijst staan.

b. De Korrel: heeft 10 banen en ca. 800 leden. Er is momenteel een wachtlijst van ca. 35 personen. Overdag is er voldoende ruimte, maar in de avonduren is het bijna altijd heel druk.

c. David Lloyd: heeft 10 banen die weinig gebruikt worden. Hier geldt een all-inclusive abonnement.

d. VLTC: heeft ook 10 banen en 670 leden. Zij hebben ruimte voor nieuwe leden. Overdag is er voldoende ruimte. ’s Avonds tussen 7 en 9 uur is het wat moeilijker. Er kan competitie worden gespeeld. Alleen voor de vrijdagavonden zal eventueel geloot moeten worden.

e. Buiten Veldhoven: Volley Eindhoven en WLTV Waalre hebben aangegeven dat zij nog voldoende ruimte hebben. Ook voor competitie. Steensel, Knegsel en Wintelre hebben ook nog ruimte.

 

 1. Alleen bij grotere groepen die naar een andere vereniging gaan, kan de KNLTB ons ondersteunen. Kleinere groepen moeten zich individueel aanmelden bij de betreffende vereniging.

 

TOELICHTING AL DAN NIET OPHEFFEN TV DE HOGT

Sportcomplex De Heiberg heeft, zoals iedereen wel bekend is, besloten om baan 3, 4 en 5 ter beschikking te stellen aan The Padellers, voor de aanleg van padelbanen. Voor TV de Hogt blijven dan alleen baan 1 en 2 over om deze eventueel te huren voor het seizoen 2022.

Dit heeft voor onze vereniging de volgende consequenties:

 1. Wij kunnen deze 2 banen huren voor 2022 voor een bedrag van ca. EUR 13.000 per jaar. Dit kunnen wij van de contributiebijdragen bij lange na niet opbrengen.
 2. Voor 2023 kan er geen enkele garantie worden gegeven dat wij nogmaals voor een jaar kunnen huren. De jaren daarna zijn praktisch uitgesloten.
 3. Gedurende het speeltuin-seizoen kunnen wij gebruik maken van de buiten-bar. Er zal in de avonduren geen tot heel weinig barbezetting zijn. Wij zijn dan praktisch helemaal afhankelijk van de mogelijkheden die The Padellers ons zouden kunnen en willen bieden in de grote kantine.
 4. De trouwe huurders van baan 5 (huurders van De Heiberg) zullen ook gebruik moeten kunnen maken van de eventueel door ons te huren banen 1 en 2. Dit zal in principe alleen overdag en in het weekend zijn; dus op stille uren en in overleg.
 5. Ook zal er ruimte gemaakt moeten worden voor een aantal uren training. Dit gebeurt overigens op stille tijden en altijd in overleg met ons.
 6. Wij kregen niet de indruk dat De Heiberg van plan was om hier (punt 4 en 5) met de huurprijs rekening te houden.
 7. Er kan wel competitie worden gespeeld, maar beperkt. Met 2 banen kunnen er 2 teams op hetzelfde tijdstip spelen, de één uit en de ander bij ons op het park.
 8. Vrijdagavond is er in principe geen mogelijkheid om competitie te spelen. De buiten-bar is dan gesloten en wij zijn dan weer volledig afhankelijk van The Padellers.
 9. Bij niet-huren van de 2 banen door TV de Hogt, kan iedereen bij De Heiberg een baan huren. Dit kan eventueel via een contract op een vaste tijd. Afhankelijk van het aantal uren per week zal dit qua prijs niet veel afwijken van de hoogte van het lidmaatschap van onze vereniging.

 

Hoe verder met T.V. de Hogt

Hoe verder met T.V De Hogt
 
Naar aanleiding van de plannen van De Heiberg hebben we onderzocht welke mogelijkheden er zijn om zoveel mogelijk  leden  van De Hogt aan het tennissen te houden. Hiervoor zijn de gemeente en   de tennis verenigingen in Veldhoven bezocht en de mogelijkheden in kaart gebracht.
Het resultaat is hierbij samengevat.
 
De Hogt naar een ander tennispark is geen optie.
 
Gemeente : Standpunt is dat er genoeg baancapaciteit aanwezig is in Veldhoven en de gemeente heeft geen budget en grond voor de aanleg van een nieuw tennispark.
 
David Lloyd : Beschikt over 10 gravelbanen die weinig gebruikt worden.
Het verhuren van banen aan derden past niet in hun concept van all inclusive abonnementen.

Witven:  Gaat dit najaar de 4 banen afbreken, en wil principieel geen contracten met verenigingen aangaan.

Stand van zaken bij De Heiberg
 
De onderhandeling voor een eventueel contract van 1 jaar voor de banen 1 en 2  is gepland op 20  augustus.

Stand van zaken bij de andere Veldhovense verenigingen.

Metzpoint: Geeft aan niets te kunnen betekenen voor ons, hebben nu ongeveer 100 personen op hun wachtlijst staan.

VLTC:  heeft 10 banen en 670 leden .
Overdag kan je in principe altijd spelen , behalve als er grote activiteiten gepland zijn.
( b.v. clubkampioenschappen)
Voor het vrij tennissen op de  avonden van 19:00 tot 21:00 uur zijn de banen snel vol bezet.
Men is  bereid om nieuwe activiteiten op te starten zoals b.v.  het tossen , die natuurlijk dan voor alle leden zijn .
KNLTB Competitie spelen kan , voor de vrijdag avond zal waarschijnlijk geloot moeten worden , voor de voorjaars competitie zijn  14 teams aangemeld. ( dat is het maximum)
Zaterdags 7-8 teams ,op overige dagen zijn er wel mogelijkheden voor competitie

De Korrel : 
De Korrel heeft 10 banen en 800 leden , er is momenteel een wachtlijst van 35 personen .
Situatie te vergelijken met VLTC overdag is er ruimte  , de avonden zijn altijd druk.
Hebben een actie opgezet om de leden te motiveren om meer overdag en weekenden te gaan spelen.

Buiten Veldhoven : Steensel , Knegsel, Volley , Wintelre, Waalre hebben overcapaciteit .Deze verenigingen zijn niet bezocht.

KNLTB :   Als er grotere groepen naar een andere vereniging willen gaan kunnen we dit via de KNLTB systemen ondersteunen zodat je zelf niets hoeft te doen. 

Algemene Leden Vergadering
 
De ALV is gepland op  Maandag 20 september , als de huidige Corona maatregelen dan niet gewijzigd zijn zal dat weer een digitale ALV worden.
De aanpak en agenda zullen tijdig worden toegestuurd.

Het Bestuur

DD-competitie op dinsdagmorgen

DD-competitie op dinsdagmorgen

Nu de hal van De Heiberg vanaf oktober wordt gesloten voor tennisliefhebbers, hebben wij het plan opgevat om de dames-dubbel-competitie in de hal in Best te organiseren. Wij hebben alle deelnemers van vorig jaar al benaderd, maar er is nog voldoende ruimte voor nieuwe dames-dubbel teams.

Indien er voldoende deelname is, wordt deze competitie dus voortgezet in Best. De kosten zijn nog niet exact bekend, maar zullen zeker niet meer dan EUR 150 per persoon bedragen (waarschijnlijk minder).

Geef je op, samen met een partner. Je wordt naar sterkte ingedeeld en speelt in de periode van 7 september 2021 t/m 22 maart 2022.

Ook niet-leden van TV de Hogt kunnen inschrijven.
Inschrijfformulier klik hier

Ine van Schoonneveldt

Penningmeester TV de Hogt

Ontwikkelingen bij de Heiberg

Beste Hogt-leden,

Helaas heeft De Heiberg ons te kennen gegeven dat de huurovereenkomst met onze vereniging, welke afloopt op 31 december 2021, niet verlengd zal worden.

Reden hiervan is dat zij een overeenkomst hebben afgesloten met The Padellers, een nieuw padel concept, met ingang van 1 januari 2022.   Door deze wijziging zullen tennisbaan 3 t/m 5 worden vervangen door 4 padelbanen.  

De Heiberg heeft aangegeven dat tennisbaan 1 en 2 in 2022 in ieder geval nog behouden worden. Wij als bestuur zijn met De Heiberg nog in gesprek over de invulling van die banen.   De Heiberg heeft ons vroegtijdig in vertrouwen op de hoogte gebracht van de gesprekken met The Padellers. Afgelopen woensdag zijn wij op de hoogte gebracht van het definitieve besluit.

Wij gaan proberen een oplossing te vinden en eventueel meerdere opties aandragen om door te kunnen gaan met onze vereniging. De leden moeten dan beslissen wat het moet worden.

We zullen daarvoor dan een Buitengewone Algemene Ledenvergadering organiseren.   Wij zullen u hierover binnenkort nader informeren.  

Het Bestuur 

Vanaf 5 juni worden de maatregelen versoepeld

Beste leden,

Vanaf 5 juni worden de maatregelen versoepeld. Concreet betekent dit dat de kleedkamers en douches weer geopend zullen zijn vanaf dat moment. 

De openingstijden van de horeca zijn als volgt: 
Maandag: van 08.30-18.00 uur

Dinsdag: van 08.30-22.00 uur

Woensdag: van 08.30-22.00 uur

Donderdag: van 08.30-18.00 uur
(tijdelijk t/m 1 juli van 08.30-22.00 uur i.v.m. donderdagavond toss)

Vrijdag: van 08.30-18.00 uur

Zaterdag: van 10.00-18.00 uur

Zondag: van 10.00-18.00 uur 

Ik hoop je voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet,
Rutger Smak Gregoor

Zomer Challenge 2021

Zomer Challenge 2021

T.V De Hogt is een tennisvereniging met 4 gravelbanen in Veldhoven.
Voor de Zomer Challenge bieden we in 2021 een lidmaatschap aan voor de maanden juni, juli en augustus  voor  35 euro.
Het aanbieden van een training of een clinic  hangt af aan het aantal deelnemers.
Contact persoon is onze penningmeester/ ledenadministratie:

Ine van Schoonneveldt  
ledenadministratie@tvdehogt.nl

Tel: 040-8442962 of 06-34623903