Algemene ledenvergadering TV de Hogt 2015

Beste leden van TV Hogt,

Maandag 23 februari vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in de Heibergier. Hiervoor nodig ik u namens het volledige bestuur van harte uit, we starten om 20.00 uur. Het is wellicht nog niet eerder zo belangrijk geweest dat u uw stem laat horen. Naast bestuurswisselingen hebben we een agendapunt over de toekomst van onze vereniging. Kunnen we zelfstandig blijven of gaan we samen met VLTC? We zullen de uitkomsten presenteren van twee discussierondes met de leden van beide verenigingen. Daarna gaan we in stemming brengen welke koers we zullen gaan varen. Kortom, laat deze kans niet voorbij gaan om uw stem te laten horen. Alleen dan kunnen wij als bestuur zo goed mogelijk de mening van onze leden vertegenwoordigen. Graag tot de 23e. Als u verhinderd bent dan vernemen we dat graag bijvoorbeeld via email op bestuur@dehogt.nl.

Hieronder vind U de agenda, het jaarverslag 2014 en de notulen van de jaarvergadering van 24-2-2014.

Met vriendelijke tennisgroeten,

Frank Coppens ,Voorzitter

Agenda:

 1. Opening en vaststelling quorum.
 2. Ingekomen berichten door de secretaris.
 3. Bespreking en goedkeuring notulen jaarvergadering  2014
 4. Bespreking en vaststellen jaarverslag secretariaat over 2014
 5. Bespreking en vaststellen jaarverslagen commissies over 2014
 6. Bespreking exploitatieoverzicht 2014
 7. a. Verslag kascontrolecommissie 2014 (Dionne Jorissen en Ruud Leenen)

b. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie ( Dionne is aftredend) en verkiezing reservelid.

 1. Toekomst van de Hogt.
 2. Samenstelling bestuur. De Penningmeester Charles Caers, de Secretaris Piet van Kruijsdijk treden af als bestuurslid. Het bestuur stelt voor om als nieuwe penningmeester te benoemen Ine van Schoonneveldt en als nieuwe secretaris Bernadette Rijkers.
  Ook Rian Schwarzenegger, als voorzitter van de Activiteitencommissie, treedt af. Daar de samenstelling van het bestuur gewijzigd wordt van 7 bestuursleden in een bestuur van 5 wordt er voor Rian geen opvolger benoemd.

De positie voorzitter van de voorzitter is afhankelijk van de uitkomst van agendapunt 8, in beginsel is de voorzitter bereid om nog een jaar aan te blijven.

 1. Bespreking en goedkeuring begroting 2015.
 2. Eventuele voorstellen ingediend door de leden.
 3. Rondvraag.
 4. Sluiting

2014 Jaarverslag TV de Hogt (3)

Hogt Notulen Jaarvergadering 24-02-2014 (3)