Algemene leden vergadering 26-2-18

Beste leden,

Namens het bestuur wil ik jullie van harte uitnodigen voor de algemene leden vergadering op maandag 26 februari 2018.

De vergadering zal worden gehouden in de kleine kantine van Sportcomplex De Heiberg. Aanvang 20.00 uur.

Tijdens de jaarvergadering zullen we plannen en wijzigingen bespreken die de Heiberg heeft met betrekking tot de speeltuin en onze tennisvereniging.

Jaarverslag bestuur 2017 en notulen van de jaarvergadering van 2017 vind u op de site aan de linkerkant in de grijze balken.

Agenda:

1. Opening en vaststelling quorum.

Indien het vereiste quorum van 1/30 van de stemgerechtigde leden niet aanwezig is zal de vergadering worden gesloten en zal terstond een tweede vergadering worden geopend.

2. Ingekomen berichten door secretaris.

3. Bespreking en goedkeuring notulen ALV 2017.

4. Bespreking en vaststellen jaarverslag secretariaat over 2017.

5. Bespreking en vaststellen jaarverslagen commissies over 2017.

6. Bespreking exploitatieoverzicht 2017.

7. a. Verslag kascontrolecommissie 2017. (Helma Jacobs en Jan van Kimmenade))

b. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie (Helma Jacobs is aftredend)

8. Samenstelling bestuur.

Tiny Dekkers heeft aangegeven te stoppen na 8 jaar als bestuurslid. Voor zijn functie als voorzitter TC is een vacature.

Bernadette Rijkers, secretaris, is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Riekie Rockx heeft aangegeven zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Het bestuur draagt haar voor aan de leden.

Ine van Schoonneveldt is aftredend en stelt zich herkiesbaar.

Aftredende commissieleden : Informatiecommissie Annemarie van Hooff

Gevraagd leden voor de Sponsorcommissie

9. Bespreking en goedkeuring begroting.

10. Stand van zaken plannen van Sportcomplex de Heiberg met betrekking tot onze vereniging

11. Rondvraag.

12. Sluiting

 

Bernadette Rijkers

Secretaris TV de Hogt