Agenda ALV TV de Hogt 26-02-2018

Agenda:

1. Opening en vaststelling quorum.

Indien het vereiste quorum van 1/30 van de stemgerechtigde leden niet aanwezig is zal de vergadering worden gesloten en zal terstond een tweede vergadering worden geopend.

2. Ingekomen berichten door secretaris.

3. Bespreking en goedkeuring notulen ALV 2017.

4. Bespreking en vaststellen jaarverslag secretariaat over 2017.

5. Bespreking en vaststellen jaarverslagen commissies over 2017.

6. Bespreking exploitatieoverzicht 2017.

7. a. Verslag kascontrolecommissie 2017. (Helma Jacobs en Jan van Kimmenade))

b. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie (Helma Jacobs is aftredend)

8. Samenstelling bestuur.

Tiny Dekkers heeft aangegeven te stoppen na 8 jaar als bestuurslid. Voor zijn functie als voorzitter TC is een vacature.

Bernadette Rijkers, secretaris, is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Riekie Rockx heeft aangegeven zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Het bestuur draagt haar voor aan de leden.

Ine van Schoonneveldt is aftredend en stelt zich herkiesbaar.

Aftredende commissieleden : Informatiecommissie Annemarie van Hooff

Gevraagd leden voor de Sponsorcommissie

9. Bespreking en goedkeuring begroting.

10. Stand van zaken plannen van Sportcomplex de Heiberg met betrekking tot onze vereniging

11. Rondvraag.

12. Sluiting