Agenda ALV TV De Hogt 25-2-2019

Agenda Algemene Ledenvergadering TV De Hogt.

25 februari 2019                Aanvang:   20.00 uur.                    Plaats: De Heibergier.

 1. Opening en vaststelling quorum. Indien het vereiste quorum van 1/30 van de stemgerechtigde leden niet aanwezig is zal de vergadering worden gesloten en zal terstond een tweede vergadering worden geopend.
 2. Ingekomen berichten door secretaris.
 3. Bespreking en goedkeuring notulen ALV 2018.
 4. Bespreking en vaststellen jaarverslag bestuur/secretariaat over 2018.
 5. Bespreking en vaststellen jaarverslagen commissies over 2018.
 6. Bespreking exploitatieoverzicht 2018.
 7. a. Verslag kascontrolecommissie 2018. ( Jan van Kimmenade en Marijke van Tuijl)
 8. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
 9. Samenstelling bestuur.:

Bram Hoogendorp (voorzitter) stelt zich niet herkiesbaar.

Ine van Schoonneveldt (penningmeester) is aftredend en stelt zich herkiesbaar.

Peter van Kol heeft te kennen gegeven zijn  functie te willen neerleggen.

Voor de invulling van de vacatures zal een beroep op de leden worden gedaan.

 1. Bespreking en goedkeuring begroting.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting