Agenda ALV 22-2-2016

De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op 22 februari 2016 om 20.00 uur.

Plaats: De Heibergier.

 

Agenda:

1.Opening en vaststelling quorum; Indien het vereiste quorum van 1/30 van de stemgerechtigde leden    niet aanwezig is zal de vergadering worden gesloten en zal terstond een tweede vergadering worden  geopend.

2.Ingekomen stukken en mededelingen.

3.Bespreking en goedkeuring notulen jaarvergadering  2015.

4.Bespreking en vaststellen jaarverslag secretariaat over 2015

5.Bespreking en vaststellen jaarverslagen commissies over 2015.

6.Bespreking exploitatieoverzicht 2015.

7a. Verslag kascontrolecommissie 2015. (Frank van Hulst en Ruud Leenen)

7b.Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie (Ruud Leenen is aftredend)

8.Samenstelling bestuur.De voorzitter treedt af en is niet herkiesbaar.

9.Bespreking en goedkeuring begroting.

10.Stand van zaken mbt de samenwerking met VLTC

11.Eventuele voorstellen ingediend door de leden.

12.Rondvraag.

13.Sluiting