Agenda ALV 2021

Agenda 2021 Algemene Ledenvergadering TV De Hogt.

1. Opening

2. Goedkeuring notulen ALV 2020

3. Vaststellen jaarverslag bestuur/secretariaat over 2020.

4. Vaststellen jaarverslagen commissies over 2020

5.  Bespreking exploitatieoverzicht 2020

6. a. Verslag kascontrolecommissie 2020
    b. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

7. Samenstelling bestuur:
    De leden van het dagelijks bestuur zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar.                    Tegenkandidaten worden gaarne tegemoet gezien.

8. Goedkeuring begroting.