Agenda ALV 2017

Agenda Algemene Ledenvergadering TV De Hogt.

De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op 20 februari 2017

Aanvang: 20.00 uur.

Plaats: De Heibergier.

Agenda:

1. Opening en vaststelling quorum.

Indien het vereiste quorum van 1/30 van de stemgerechtigde leden niet aanwezig is zal de vergadering worden gesloten en zal terstond een tweede vergadering worden geopend.

2. Ingekomen berichten door secretaris.

3. Bespreking en goedkeuring notulen ALV 2016.

4. Bespreking en vaststellen jaarverslag secretariaat over 2016

5. Bespreking en vaststellen jaarverslagen commissies over 2016.

6. Bespreking exploitatieoverzicht 2016.

7. a. Verslag kascontrolecommissie 2016. (Frank van Hulst en Helma Jacobs)

b. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie (Frank van Hulst is aftredend)

8. Samenstelling bestuur.

Tiny Dekkers en Peter van Kol zijn aftredend maar stellen zich weer herkiesbaar.

Aftredende commissieleden : Sponsorcommissie: Frank van Hulst en Piet van Gerwen

9. Bespreking en goedkeuring begroting.

10. Voorstellen van de leden n.a.v. de brief: Hoe gaan we verder?

11. Rondvraag.

12. Sluiting